I VINI ITALIANI

スパークリングワイン
Spumante

3,800yen bianco

3,800yen rosso

4,800yen bianco

4,800yen rosso

5,800yen rosso

6,800yen bianco

6,800yen rosso

7,800yen rosso